Privacyverklaring AVG In het kader van mijn dienstverlening is het onvermijdelijk om met uw persoonsgegevens te werken. De wetgever noemt dit verwerken en deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens om wil gaan. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2018. Contactgegevens De persoonsgegevens worden verwerkt door: PLEISTERPLAATS/GAANDEWEG KvK nummer: 30274651 Praktijk voor Biografisch Consult Leo Beth, Laan van Rijnwijk 1 A45, 3709JL Zeist. Tel/Fax 030 2764356, Mob 0610940258. www.leobeth.info, email:leo.beth@hetnet.nl Leo Beth verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. Persoonsgegevens Leo Beth verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats) • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en –plaats • Geslacht • Gezinssamenstelling • Beroep, functie, werkgever, leidinggevende, evt. opdrachtverlener • Door coachee relevant geachte aandachtspunten m.b.t. gezond functioneren • Inhoud van communicatie, gespreksnotities als papieren dossier • IP-adres Doeleinden Leo Beth verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: • Het onderhouden van contact en agendabeheer; • Een goede en efficiënte dienstverlening; • Het verrichten van administratieve handelingen; • Verbetering van de dienstverlening; • Facturering; • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; • Nakoming van wettelijke verplichtingen; • Het voeren van evt. geschillen en klachtprocedures Grondslagen Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan onze afspraken c.q. overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat Leo Beth hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn: • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van zijn dienstverlening; • De bescherming van zijn financiële belangen; • De verbetering van zijn diensten; • Beveiliging en het beheer van zijn systemen; • Het in voorkomende gevallen kunnen aantonen van zijn intenties, professionaliteit en integriteit. Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. Verstrekking aan derden In het kader van haar dienstverlening kan Leo Beth persoonsgegevens uitwisselen. Leo Beth kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en mijn belastingadviseur. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Leo Beth aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Leo Beth zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. Hoe lang uw gegevens bewaard worden Leo Beth zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Leo Beth zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Hoe wij uw gegevens beveiligen Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang door derden. Daartoe heeft Leo Beth passende beveiligingsmaatregelen genomen en wordt digitale gegevensuitwisseling tot het uiterste beperkt en zelfs ontraden. Cookies Op de website worden allen functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via deze cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Uw rechten U heeft het recht om Leo Beth een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u Leo Beth verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Praktijk voor Biografisch Consult Leo Beth, Laan van Rijnwijk 1 A45, 3709JL Zeist. Tel/Fax 030 2764356, Mob 0610940258. www.leobeth.info, email:leo.beth@hetnet.nl Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Leo Beth laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten we er samen niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2018. Leo Beth kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.